fbpx

REGULAMIN „Obudź swoją produktywność”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady konkursu „Obudź swoją produktywność”, zwanego dalej Konkursem

 2. Organizatorem Konkursu jest NETCORP Jakub Gromek, Mozarta 1/57, 02-736 Warszawa, NIP: 822-215-90-24, zwany dalej Organizatorem.

 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 6.11.2020 r. w chwili opublikowania informacji o Konkursie w poście w serwisie Instagram na profilu @panproduktywny_pl i trwa do dnia 22.11.2020 r. do godziny 23:59.

 4. Konkurs jest organizowany w serwisie Instagram.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnikiem) może być:

 1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 3. posiadająca swój prywatny profil w serwisie Instagram,

 4. która obserwuje profil @panproduktywny_pl w serwisie Instagram przed rozpoczęciem konkursu lub rozpocznie jego obserwowanie w trakcie jego trwania i utrzyma status obserwującego profil przynajmniej do momentu wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

 1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się również do jego przestrzegania i biorąc w nim udział, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu lub podobnym z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

§ 3. ZASADY KONKURSU, WYBÓR ZWYCIĘZCY

 1. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest:

  1. Zrobienie zdjęcia z książką „Obudź swoją Produktywność” i odpowiedź na pytanie „Co dała Ci książka „Obudź swoją Produktywność” I jakie lekcje z niej wyciągasz?”. 

  2. Udostępnienie zdjęcia wraz z odpowiedzią na pytanie na swoim prywatnym koncie na Instagramie z otagowaniem @panproduktywny_pl i #obudzswojaproduktywnosc.

  3. Oznaczenie 3 znajomych w komentarzu pod wpisem opisującym konkurs

  4. Udostępnienie posta konkursowego przez uczestnika, na jego Instagram Stories w portalu Instagram z otagowaniem @panproduktywny_pl i #obudzswojaproduktywnosc.

 2. Zwycięzcę konkursu wyłoni jednoosobowa komisja konkursowa w osobie Jakuba Gromka po zweryfikowaniu spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

 3. Komisja konkursowa wybierze najtrafniejszy post (zdjęcie + opis), który najlepiej jej zdaniem odpowiada na zadane w poście konkursowym pytanie.

 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do trzech dni po dniu zakończenia Konkursu (tj. 25.11.2020).

 5. Wyniki Konkursu oraz dane zwycięzców (nazwa profilu w kanale Instagram) zostaną opublikowane w osobnym poście na Instagramie. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację nazwy jego profilu przez Organizatora.

 6. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się poprzez wiadomość prywatną ze swojego profilu w serwisie Instagram i podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy oraz do korespondencji w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników. Nieprzekazanie ww. danych w terminie stanowić będzie o rezygnacji z otrzymania nagrody.

 

§ 4. NAGRODA

 1. Przewidziano jedną wspólną nagrodę dla 3 laureatów – kolację z Organizatorem w wybranym przez niego miejscu i terminie. 

 2. Przewidziano trzy nagrody konkursowe (jedna dla każdego zwycięzcy):

  1. 5 godzin konsultacji biznesowych z Organizatorem, Jakubem Gromkiem.

  2. Udział w jednym wybranym warsztacie lub szkoleniu Organizatora w Warszawie w 2021 – do wyboru: „Jak wycisnąć sok ze swoich jabłek?” lub szkolenie z zarządzania sobą w czasie. 

  3. Udział w dwóch wybranych warsztatach lub szkoleniach Organizatora w Warszawie w 2021 – „Jak wycisnąć sok ze swoich jabłek?” i/lub szkolenie z zarządzania sobą w czasie. 

 3. Dostęp do nagród zostanie przyznany drogą elektroniczną.

 4. W razie, gdyby przepisy prawa przewidywały konieczność uiszczenia podatku od nagród, zwycięzca samodzielnie odpowiada za uiszczenie tego podatku.

 

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu mogą być składane drogą elektroniczną, na adres e-mail kontakt@jakubgromek.pl, w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

  2. Reklamacja rozpatrywana będzie przez komisję konkursową w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

  3. O decyzji komisji konkursowej zgłaszający Reklamację zostanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adres e-mail, z którego reklamacja została nadesłana. Decyzja komisji konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia Konkursu, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń, jeśli takie się pojawią.

 3. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników:

  1. nazwa profilu użytkownika w serwisie Instagram, o ile zawiera ona dane osobowe,

  2. Imię i nazwisko oraz adres zwycięzcy,

  3. Imię i nazwisko oraz adres Uczestników zgłaszających reklamacje,

  4. Inne dane osobowe niezbędne do zweryfikowania spełniania warunków uczestnictwa Konkursie.

 4. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. 

 5. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych przez Uczestnika, w tym zwycięzcę jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagrody.

 7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą te podmioty, którym Organizator ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi niezbędne do wykonywania zobowiązań. 

 9. Dane osobowe Uczestnika będą przez Organizatora przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory interpretacyjne dotyczące treści Regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu sprawa zostanie skierowana przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 847) i nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ww. ustawy.

 4. Niniejszy regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 5. W przypadku naruszenia Regulaminu komisja konkursowa może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

 6. Serwisy, w których odbywa się Konkurs, tj. Instagram oraz YouTube nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora, treść Regulaminu i przebieg Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani nie jest z nim związany.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.11.2020 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem Konkursu i bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej aktualizacji w miejscu publikacji Regulaminu. Wszelkie zmiany po rozpoczęciu Konkursu dopuszczalne są wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności w razie konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, zmiany terminu Konkursu, uregulowania nieuregulowanych dotąd kwestii. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw nabytych Uczestników.